VÝROČNÉ SPRÁVY

Činnosť od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019:

19 súdnych konaní v prospech spotrebiteľa, z toho zachránených 316.751,67 EUR, vydanie
bezdôvodného obohatenia na účet spotrebiteľa 11.185,00 EUR

✓ 6 zastavených dobrovoľných dražieb, ktoré iniciovali podnikatelia voči spotrebiteľom na základe záložných zmlúv; výkon záložného práva bol podnikateľmi iniciovaný pre pohľadávky , ktoré spolu predstavovali sumu 221.181,63 EUR

✓ 19 zabránených exekúcií, ktoré hrozili spotrebiteľom z iniciovaných súdnych konaní voči spotrebiteľom

✓ 73 odporučení podania návrhu na vyhlásenie osobného bankrotu, prípadne konkurzu pri exekúciách, na ktoré nebol dôvod na zastavenie exekúcie

✓ 4 mimosúdne dohody, z toho zachránených 22.659,87 EUR, vydanie bezdôvodného obohatenia na účet spotrebiteľa 6.185,00 EUR

✓ 59 analyzovaných spotrebiteľských zmlúv, vrátane Všeobecných zmluvných podmienok (najmä základné podmienky úveru, zmluvné podmienky)

✓ 12 x sme boli prítomní pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv:

  • 3 spotrebiteľské zmluvy na poskytnutie hypotekárneho úveru
  • 9 spotrebiteľských zmlúv na poskytnutie spotrebiteľského úveru a iné (banky 2x , nebankové spoločnosti 3x, mobilný operátori 1x, leasingové spoločnosti 2x, poisťovne 1x)

✓ 4 kladne vybavených reklamácií

✓ 617 zodpovedaných spotrebiteľských otázok zo všetkých oblastí

✓ 2 vzdelávacie semináre (1x Žilina; 1 x Bratislava) – počet zúčastnených spotrebiteľov 41

  • uplatnenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  • Mediácia ako efektívny nástroj mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov
  • Ochrana spotrebiteľa v mimosúdnej prax
  • Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu – ako sa chrániť pred nevýhodnými spotrebiteľskými
    úvermi a zmluvami
  • Ochrana spotrebiteľa pri uzatváraní zmlúv s telekomunikačnými operátormi
  • Orientácia spotrebiteľa pri nákupe tovaru

✓ Združenie sa zúčastnilo seminárov v počte – 2 x