Žiadosť

ŽIADOSŤ

o zápis do zoznamu oprávnených osôb MHSR

v zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Názov združenia:

Sídlo združenia:

IČO:

Adresa na doručovanie:

 

Adresa elektronickej pošty:

Telefónne číslo:

Združenie na ochranu práv občana – AVES

Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

50 252 151

Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

Mliekarenská 725/8, Bratislava 821 09

zdruzenie.aves@centrum.sk 

+421907908869

Jazyk, v ktorom možno podávať podnety:

slovenský jazyk, anglický jazyk

Združenie na ochranu práv občana – AVES (ďalej len ,,združenie“) je zriadené podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračný číslom VVS/1-900/90-48449. Dátum vzniku združenia 01.04.2016.

Cieľom združenia je ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Združenie od svojho vzniku vykonáva rôzne činnosti zamerané na presadzovanie a ochranu práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Združenie pôsobí v neziskovom sektore. Zdrojmi financovania združenia sú členské príspevky, dary, dotácie a granty poskytované v rámci programov zameraných na ochranu spotrebiteľov Ministerstvom hospodárstva SR a európskou inštitúciou EISMEA.

Združenie je nezávislé a neovplyvňujú ho žiadne osoby, ktoré majú alebo by mohli mať ekonomický záujem na aktivitách združenia, a to aj v prípade financovania tretími stranami. Za účelom zabránenia vplyvu takýchto osôb na združenie ako aj za účelom zabránenia konfliktu záujmov medzi združením, poskytovateľom financovania a záujmami spotrebiteľov, prijalo združenie opatrenia vo forme Etického kódexu.

Voči združeniu nie je vedené konkurzné konanie, združenie nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Združenie vedie zodpovedné hospodárenie.

V zmysle § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 261/2023 Z. z. potvrdzujeme, že Združenie na ochranu práv občana – AVES nebolo v posledných 12 mesiacoch vyčiarknuté zo zoznamu oprávnených osôb.

Organizačná štruktúra združenia:  

Centrála: Mliekarenská 725/8, Bratislava 821 09

Centrálna kancelária prvého kontaktu pre spotrebiteľov: Mliekarenská 725/8, Bratislava 821 09

Špecializované pracovisko pre ARS, súdne a mimosúdne spory: Mliekarenská 725/8, Bratislava 821 09

Online pracoviská prvého kontaktu pre spotrebiteľov a zároveň online špecializované pracoviská pre súdne a mimosúdne spory: Lipany/Prešovský kraj, Zvolen a Brezno/Banskobystrický kraj, Nové Zámky/Nitriansky kraj, Šaľa a Sládkovičovo/Trnavský kraj, Tornaľa/Košický kraj, Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj, Považská Bystrica a Dlhé Pole/Žilinský kraj

Poverené osoby pre ARS a mediátori

Poverené osoby pre súdne spory – zastupovanie spotrebiteľov na základe plnomocenstva

Poverené osoby pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Finančný a Administratívny manažér, Manažér publicity

Senior expert/poradca

Advokáti

Orgány združenia:

Valné zhromaždenie – Najvyšší orgán Združenia

Členovia Združenia: fyzické a právnické osoby, ktoré boli schválené Radou Združenia

Rada Združenia – Štatutárny orgán a zároveň Riadiaci orgán Združenia

Kontrolná komisia

Poradná komisia