ARS (ADR) – SYSTÉM OCHRANY SPOTREBITEĽOV

PROJEKT – ADR – Cesta vpred financuje Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA)

PROJECT – ADR – The way forward is financed by the EU Single Market Program (SMP Consumers) / European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)

Projekt ADR – Cesta vpred je celoslovenský projekt, ktorý spravuje spotrebiteľská organizácia Združenie na ochranu práv občana – AVES (Združenie AVES).

Projekt je financovaný z Programu jednotného trhu EÚ (SMP Consumers) – Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP / European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)

Cieľom projektu je pomôcť spotrebiteľom a obchodníkom pri plnení požiadaviek spotrebiteľského práva EÚ. Spotrebiteľské právo EÚ sa skladá z rôznych právnych predpisov prijatých Európskou úniou za posledných 25 rokov a transponovaných každým členským štátom EÚ do príslušných vnútroštátnych predpisov. Je potrebné lepšie presadzovať existujúce pravidlá zo strany úradov a obchodníci a spotrebitelia ich potrebujú lepšie spoznať. Cieľom projektu ADR – Cesta vpred je zvýšiť úroveň vedomostí spotrebiteľov a obchodníkov, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov a zákonné povinnosti obchodníkov.

Projekt zahŕňa možnosť pre spotrebiteľov získať jednoduchší prístup k informáciám o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov, ako aj dostupnosť notifikovaného orgánu pre ARS. Prístup zahŕňa priame monitorovanie stavu postupu, uľahčuje komunikáciu medzi spotrebiteľmi a notifikovaným orgánom, ktorý zahŕňa obchodníkov.

Jedným z cieľov projektu je vytvorenie vzájomnej dôvery, ktorej výsledkom môže byť príspevok spotrebiteľskej politiky k oživeniu, posilnenie vnútorného prepojenia medzi dôverou spotrebiteľov a hospodárskym rastom.

Súčasťou projektu je aj poskytovanie vzdelávacích aktivít prostredníctvom organizovania rôznych poradenských fór, vzdelávanie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, poskytovanie poradenských služieb spotrebiteľom a obchodníkom v oblasti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom udržiavania stáleho konzultačného centra, kde odborníci poskytnú vhodné odpovede týkajúce sa alternatívneho sporu.

Platformu on-line riešenia sporov (ORS) zaisťuje Európska komisia, aby pomohla vyriešiť spory medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi. Bola vytvorená podľa legislatívy EÚ s názvom Nariadenie o on-line riešení spotrebiteľských sporov.

Platforma ORS funguje od februára 2016 a môže sa využiť pri akomkoľvek zmluvnom spore vyplývajúcom z on-line nákupov tovaru alebo poskytnutia služieb, ak obchodník a spotrebiteľ majú svoje sídlo v EÚ alebo v EHP.

Platforma ORS je navrhnutá tak, aby uľahčila komunikáciu medzi obchodníkom, spotrebiteľom a orgánom ARS.  Avšak platforma ORS ešte viac uľahčuje ARS tým, že poskytuje automatizované preklady medzi všetkými jazykmi EÚ, ako aj informácie a podporu počas celého procesu.

Od 1. februára 2016 aj na Slovensku funguje nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto rieši spotrebiteľské spory?

Ak má spotrebiteľ problém s obchodníkom kvôli zakúpenému výrobku alebo poskytnutej službe, môže sa spotrebiteľ obrátiť na príslušný subjekt ARS, ktorý je zapísaný na

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=13582813929488977979 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Subjekty riešia spor mimosúdne, proces je menej formálny, pričom však musia dodržať postup upravený v zákone.

Popri týchto „notifikovaných/certifikovaných“ subjektoch zapísaných v zozname však existujú aj iné osoby (fyzické aj právnické), ktoré riešia spotrebiteľské spory alternatívne resp. mimosúdne. Pokiaľ však tieto osoby nie sú zapísané v zozname, nemusia zákon o ARS dodržiavať a zároveň predávajúci nie je povinný takýmto osobám poskytnúť súčinnosť. Z toho dôvodu odporúčame vždy si overiť, či figuruje daná osoba v zoznamoch.

Aký je postup pri ARS?

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal ukončiť spor do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Ako sa ukončuje ARS?

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody. Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

ARS – MODUL_1 – SK

Najčastejšie otázky spotrebiteľov

Najčastejšie otázky obchodníkov