ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa stáva záväzným právnym podkladom.

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Právne predpisy: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-391

Dôvody, na základe ktorých subjekt ARS môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,00 Eur
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
Záväznosť a právne účinky výsledku ARS
Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
INFORMÁCIE O SUBJEKTE ARS – Združenie AVES

Združenie na ochranu práv občana – AVES, Jána Poničana 6115/9, 841 08 Bratislava, IČO: 50 252 151

JUDr. Ján Michňák – neobmedzené funkčné obdobie

Mgr. Jarmila Fillová – neobmedzené funkčné obdobie

MVDr. Nadežda Hulínková – neobmedzené  funkčné obdobie

Adresa na doručovanie: Združenie na ochranu práv občana – AVES, Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

Adresa na doručovanie v elektronickej podobe (online podanie): zdruzenie.aves@centrum.sk

Web: www.zdruzenieaves.sk

Telefón: + 421 907 908 869

Banka: Slovenská sporiteľňa – IBAN: SK13 0900 0000 0051 2506 0632

Jazyk, v ktorom je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu

 • slovenský
 • český
 • maďarský
 • ruský
 • nemecký
 • anglický

Subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši všetky druhy sporov

Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné

Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu

Priemerné trvanie alternatívneho riešenia sporu je 90 dní

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ODR
Online Dispute Resolution

Európska platforma na riešenie sporov online
RSO – Online riešenie sporov

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Európsku platformu na riešenie sporov online (RSO) poskytuje Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov.

Ak sa nachádzate v EÚ, Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku, môžete ju použiť na nájdenie najlepšieho riešenia svojho spotrebiteľského problému, na prediskutovanie riešenia svojho problému priamo s obchodníkom alebo sa dohodnúť na orgáne na riešenie sporov, ktorý sa bude vaším prípadom zaoberať.

Platforma RSO nie je spojená so žiadnym obchodníkom. Platformu RSO môžete používať vo všetkých jazykoch EÚ, v islandčine aj nórčine.

Všetky subjekty riešenia sporov uvedené na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ponúkajú mimosúdne urovnania sporov. Všetky spĺňajú normy kvality v oblasti spravodlivosti, účinnosti a dostupnosti.

Každý subjekt riešenia sporov má svoje vlastné pravidlá a postupy. Je to zvyčajne lacnejšie a rýchlejšie, ako ísť na súd.

Názov

Združenie na ochranu práv občana – AVES

Association for the Protection of Citizens’ Rights – AVES


Adresa

Jána Poničana 9
841 08 Bratislava
Slovensko


Kontaktné informácie
 • https://www.zdruzenieaves.sk
 • zdruzenie.aves@centrum.sk
 • 0907 908 869

Ďalšie informácie

Prvým oznamovateľom tohto subjektu je Slovensko


B. Subjekt je príslušný na riešenie sporov, ktoré začali

spotrebitelia proti obchodníkom (C2B)


C. Subjekt je príslušný na riešenie sporov proti obchodníkom so sídlom v

 • Slovensko

A. Poplatky

Spotrebiteľ nemusí zaplatiť žiadne poplatky

Obchodník nemusí zaplatiť žiadne poplatky


B. Jazyky

Subjekt vedie postup v týchto jazykoch:

 • angličtina
 • čeština
 • maďarčina
 • nemčina
 • slovenčina

Subjekt akceptuje podania v týchto jazykoch:

 • angličtina
 • čeština
 • maďarčina
 • nemčina
 • slovenčina

C. Priemerná dĺžka postupu (v dňoch alebo mesiacoch)

Priemerná dĺžka postupu je 90 počet dní:


D. Priebeh postupu

Postup sa vykonáva: písomne, ústne

Subjekt nevyžaduje fyzickú prítomnosť účastníkov alebo ich zástupcov


E. Výsledok postupu

Postup je záväzný pre spotrebiteľov aj obchodníkov


F. Dôvody odmietnutia

 • Spotrebiteľ sa nepokúsil kontaktovať dotknutého obchodníka, aby sa snažil v prvom rade vyriešiť problém priamo s ním
 • Spor je neopodstatnený alebo šikanózny
 • Sťažnosť už posudzuje alebo predtým posudzoval iný subjekt riešenia sporov alebo súd
 • Hodnota nároku je nižšia ako vopred určená peňažná prahová hodnota alebo ju prekračuje
 • Spotrebiteľ nepodal sťažnosť subjektu riešenia sporov v rámci vopred určenej lehoty
 • Riešením takejto sťažnosti by sa inak vážne narušilo účinné fungovanie subjektu riešenia sporov

Vážení spotrebitelia,

za účelom urýchlenia vybavenia Vášho podnetu Vás žiadame priložiť k podnetu zároveň KÓPIE všetkých relevantných dokladov, ktorými disponujete, napr.:

 • zmluvy 
 • výpisy
 • výzvy a oznámenia
 • odstúpenie s podacím hárkom
 • komunikácia s obchodníkom
 • doklady k službe /tovaru
 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o uplatnení reklamácie (napr. reklamačný list, poštový podací lístok),
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • odborné posúdenie, ak bolo vydané,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné
 • zmluva o výkone správy,
 • predmetné Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru,
 • doklad o uplatnení reklamácie spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia so správcom, prípadne iné doklady
 • ponuka cestovnej kancelárie (CK), na základe ktorej bola uzatvorená zmluva o zájazde,
 • zmluva o zájazde (potvrdenie o zájazde),
 • písomný záznam spísaný na mieste pobytu,
 • doklad o uplatnení reklamácie v CK spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia s CK (prípadne s cestovnou agentúrou), prípadne iné doklady
 • SPAM, z ktorého je zrejmé, kto je odosielateľom a prijímateľom SPAM-u, dátum, čas a samotný obsah SPAM-u, prípadne iné doklady.