O nás

Spotrebiteľská organizácia Združenie na ochranu práv občana – AVES vznikla v roku 2016 v Bratislave. Bezplatné poradenstvo spotrebiteľom poskytujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky. Činnosť združenia a poznatky zo slovenskej praxe prezentujeme na rôznych úrovniach doma i v zahraničí a v rámci spolupráce so spotrebiteľskými organizáciami pripravujeme a realizujeme spoločné projekty a kampane. Problémy so spotrebiteľskými zmluvami vo všetkých oblastiach spotrebiteľskej politiky, problémy s finančnými inštitúciami, mobilnými operátormi, cestovnými kanceláriami a obchodníkmi ako takými, zrušené zájazdy, ceny, nedoplatky, problémy s energiami, odpojenie od energií, nedodaný tovar, problémy s reklamáciou, e-shopy, podomoví predajcovia,…atď, to všetko patrí medzi aktivity združenia, ktorých zámerom je poskytnúť spotrebiteľom kvalifikované poradenstvo, právnu pomoc v súdnych a mimosúdnych riešeniach ich sporov a jeho alternatívne formy ARS, dostupné informácie a vyšší stupeň spotrebiteľského vzdelania, vyššiu úroveň finančnej gramotnosti a celkové zvyšovanie právneho povedomia spotrebiteľov aj prostredníctvom rôznych workshopov, školení a publikačnej činnosti.

Ako spotrebiteľské združenie sme zaradení do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS), prostredníctvom ktorého bez poplatkov riešime všetky druhy spotrebiteľských podnetov. Spotrebitelia môžu využiť aj Európsku platformu na riešenie sporov online (RSO), ktorú poskytuje Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov. Pripravujeme sa na účinnosť zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorého cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zvýšiť tak dôveru spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispieť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu. Návrhom zákona sa do nášho právneho poriadku preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Návrh zákona má ambíciu zabezpečiť potrebnú rovnováhu medzi zlepšujúcim sa prístupom spotrebiteľov k spravodlivosti a poskytnutím primeraných záruk pre obchodníkov pred zneužívaním sporov, ktoré by neodôvodnene bránili podnikom vykonávať činnosť na vnútornom trhu. Našim cieľom je, aby slovenskí spotrebitelia mohli bez obáv nakupovať tovar a využívať služby dostupné na slovenských i európskych online i offline trhoch. Je dôležité, aby všetci spotrebitelia EÚ mali prístup ku kompletným a pravdivým informáciám, ktoré im zároveň zabezpečia v krátkom čase aj efektívne vymožiteľné práva. Spotrebiteľská legislatíva už vyriešila viaceré výzvy, no tie najpálčivejšie problémy ako nekalé praktiky, podvody, produkty, ktoré nespĺňajú očakávania spotrebiteľov alebo môžu byť nebezpečné, sú stále horúcou témou. K tomu však pribúdajú ďalšie nové výzvy – udržateľná spotreba a digitalizácia. Je namieste adresne riešiť tieto problémy a zlepšiť kvalitu života súčasnej i budúcej generácie spotrebiteľov.

Aktivity

 • Zastupovanie spotrebiteľov na základe plnej moci v súdnych sporoch na celom území SR
 • Alternatívne riešenie sporov (ARS)
 • Mimosúdne riešenie sporov (MRS) a mediácia
 • Ochrana práv spotrebiteľov vrátane finančných spotrebiteľov vo všetkých oblastiach spotrebiteľskej politiky
 • Reklamácie
 • Analýza spotrebiteľských zmlúv
 • Vzdelávanie a informovanosť spotrebiteľov, osveta a zvyšovanie finančnej gramotnosti

Ďalšie aktivity:

 • Semináre, workshopy, e-learning na mieru, webináre, video kurzy pre spotrebiteľov
 • Školenia poverených osôb ARS a mediátorov
 • Školenia zamestnancov zastupujúcich spotrebiteľov v súdnych a mimosúdnych konaniach
 • Školenia poradcov (kontaktných osôb) a dobrovoľníkov
 • spolupráca s partnermi

V súdnych sporoch zastupujeme spotrebiteľov v rámci všetkých Okresných súdov SR, Krajských súdov SR, Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdu pre ľudské práva ESĽP. V súdnych konaniach sa zastupovanie spotrebiteľov realizuje na základe udelenej plnej moci. Na Najvyššom súde SR, Ústavnom súde SR a ESĽP je povinné zastúpenie advokátom, ktoré je zabezpečené spolupracujúcimi advokátmi. Výsledky právoplatne skončených súdnych konaní sú voľne dohľadateľné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v sekcii ,,SÚDNE ROZHODNUTIA“ a na stránke Transparency International Slovensko “OTVORENÉ SÚDY“ v sekcii ,,ROZHODNUTIA“. Združenie dlhodobo spolupracuje s obdobnými odbornými alebo stavovskými združeniami v Slovenskej republike. Organizácia projektov je zabezpečovaná samotným združením v spolupráci so spotrebiteľskými organizáciami a  advokátskymi kanceláriami. Výsledkom realizovaných projektov je narastajúci záujem samotných spotrebiteľov o služby združenia AVES.