PRAVIDLÁ ARS

Možnosti riešenia sporov:

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS (ďalej len „návrh“) subjektu ARS Združenie AVES, ak predávajúci na žiadosť, reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt ARS Združenie AVES (napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní). O riešenie formou ARS môže spotrebiteľ požiadať po tom, ako uskutoční s predávajúcim komunikáciu vo veci nápravy.

ARS sa nevzťahuje na spory:

 1. v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi
 2. riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu
 3. súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne
 4. súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 5. súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou

Ako možno spotrebiteľský spor riešiť?

 • priamo – uplatnením reklamácie u zmluvného partnera (predajcu / poskytovateľa služieb)
 • sprostredkovane – prostredníctvom splnomocneného a oprávneného zástupcu
 • mimosúdne – mediácia, posúdenie
 • súdnou cestou – vymáhateľnosť oprávnených nárokov spotrebiteľa zastupovaním

Kedy vzniká spotrebiteľský spor?

 • Spor vzniká medzi účastníkmi zmluvného vzťahu. Z praxe je zrejmé, že spor so spotrebiteľom zväčša iniciuje dodávateľ / veriteľ, keď si spotrebiteľ neplní svoje zmluvné záväzky. V predajných / kúpnych zmluvných vzťahoch spor spravidla iniciuje spotrebiteľ, keď nadobudne dojem, že jeho spotrebiteľské práva nie sú rešpektované, sú dodávateľom porušované zmluvné podmienky sú skôr v prospech predajcu / dodávateľa.

Postup, keď spotrebiteľ neuspeje v reklamačnom procese:

 • Spotrebiteľ sa môže obrátiť na spotrebiteľskú organizáciu profesionálne sa zaoberajúcu zastupovaním spotrebiteľov v reklamačnom konaní a tiež sprostredkujúcu mimosúdne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predajcom.

Výhody mimosúdnych riešení:

 • obojstranne akceptovateľné riešenia
 • menšie finančné náklady spojené so zastupovaním
 • rýchlosť a neformálnosť

Rady pre spotrebiteľov:

 • pred podpisom zmluvy si zmluvu dobre prečítaj
 • nepodpisuj, ak Ti zmluva nie je jasná a radšej sa poraď so svojou spotrebiteľskou organizáciou
 • nepripúšťaj žiaden nátlak pri študovaní zmlúv (najmä časový)
 • navrhni zmenu zmluvných podmienok ak sú v Tvoj neprospech
 • vždy si odkladaj listinné dôkazy
 • vyhľadaj overenú spotrebiteľskú organizáciu