FINANČNÉ ZADOSŤUČINENIE

Rozhodovacia prax súdov pri priznávaní primeraného finančného zadosťučinenia spotrebiteľom

Zásada ochrany spotrebiteľa vychádza vo všeobecnosti zo samotnej pozície spotrebiteľa ako zmluvnej strany pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy. Spotrebiteľ sa väčšinou v tomto zmluvnom vzťahu považuje za menej skúsenú osobu, ktorá pre svoju vlastnú užívateľskú potrebu uzatvorila zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Východiskom spotrebiteľskej ochrany je teda postulát, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá vo fakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii, s ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť dodávateľa, jeho lepšiu znalosť práva a ľahšiu dostupnosť právnych služieb, a konečne so zreteľom na možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne cestou formulárových zmlúv.

Ochranu spotrebiteľa zabezpečuje v súčasnom právnom poriadku celý systém právnych noriem. Ochrana spotrebiteľa je predmetom úpravy tak vo verejnom, ako aj v súkromnom práve. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej ako „ZoOS„) zabezpečuje verejnoprávnu ochranu spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má, okrem domáhania sa ochrany svojho práva, nárok aj na primerané finančné zadosťučinenie. Rozhodnutie venovať sa bližšie priznávaniu primeraného finančného zadosťučinenia súdmi na základe citovaného zákona vyplynulo z dôvodu, že zákon bližšie nešpecifikuje jeho výšku a ani okolnosti, z ktorých by mal súd vychádzať pri jeho priznávaní.

Zákonná úprava
Podľa ust. § 3 ods. 5 prvá veta ZoOS: „Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva.“
Podľa ust. § 3 ods. 5 tretia veta ZoOS: “ Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá.“
 
Z už citovaného ustanovenia vyplýva, že jedinou podmienkou priznania práva na primerané finančné zadosťučinenie je úspech spotrebiteľa v súdnom konaní, bez ohľadu na to, aké právo spotrebiteľa bolo porušené. Z tohto pohľadu možno nazvať súdne konanie, v ktorom bol spotrebiteľ úspešný v ochrane alebo obrane svojho porušeného práva, ako základné konanie.
 
Základným konaním, na ktoré nadväzuje potom žaloba o primerané finančné zadosťučinenie, môže byť napríklad konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia, určenia neprijateľnosti zmluvnej podmienky atď. Nevylučuje sa ani možnosť, že bysa spotrebiteľ domáhal jednou žalobou súčasne ochrany svojho práva a priznania finančného zadosťučinenia.
 

22. 03. 2022 – OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK – PROFI CREDIT Slovakia

20. 05. 2022 – OKRESNÝ SÚD GALANTA – PROFI CREDIT Slovakia