Správy

ÚRSO: Podiel „zelenej elektriny“ na celkovej výrobe elektriny v SR je na úrovni 22,90 %

Na celkovej výrobe elektriny v Slovenskej republike v roku 2022 sa elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podieľala úrovňou 22,90 %. Oproti roku 2021 sa celkový podiel OZE na výrobe elektriny zvýšil o 1,60 %.

Na základe predložených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a. s. a SEPS, a.s., ÚRSO konštatuje, že v roku 2022 sa z OZE vyrobilo 6 162 781 MWh elektrickej energie, čo na celkovej výrobe elektriny v SR v roku 2022 (26 915 884 MWh) predstavovalo podiel 22,90 %. Podiel ostatnej výroby elektriny bol tak na úrovni 77,10 %.

obr1_30_06_23

Celkový počet zdrojov, ktoré vyrábali elektrickú energiu z OZE
a zároveň v roku 2022 mali so spoločnosťou OKTE a.s. uzatvorenú „Zmluvu o poskytovaní údajov“ (podporované aj nepodporované zdroje) bol 2 666.

V nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj výroby el. energie z OZE za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 rozdelený podľa jednotlivých obnoviteľných zdrojov:

obr2_30_06_23

V roku 2022 došlo oproti roku 2021 k zníženiu množstva vyrobenej elektriny z OZE o 4,01 %. Avšak vzhľadom na zníženie celkového množstva vyrobenej elektriny zo všetkých zdrojov v SR o 11 %, sa podiel OZE na výrobe elektriny zvýšil oproti roku 2021 o 1,60 %.

zdroj: https://www.urso.gov.sk/urso-podiel-zelenej-elektriny-na-celkovej-vyrobe-elektriny-v-sr-je-na-urovni-2290-/ 

Usmernenie ÚRSO - ako zasielať údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu v súlade s novými pravidlami trhu

Úrad na svojom webovom sídle uverejňuje štruktúru tabuliek vo formáte XLS, prostredníctvom ktorých dodávatelia zasielajú úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu.

Dňa 01.07.2023 nadobúda účinnosť vyhláška č. 207/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „pravidlá trhu s elektrinou“) a tiež vyhláška č. 208/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“).

V súlade s ustanoveniami § 8 ods. 2  a nadväzujúcej prílohy č. 3 pravidiel trhu s elektrinou ako aj v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 13 a nadväzujúcej prílohy č. 5 pravidiel trhu s plynom, uverejňuje úrad štruktúru tabuliek vo formáte XLS, prostredníctvom ktorých dodávatelia zasielajú úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu.

Tabuľky v podobe spoločného súboru XLS pre obe komodity sú dostupné na stiahnutie na webovom sídle úradu v ľubovoľnej zo sekcií Elektroenergetika a Plynárenstvo, v časti Informačný servis:

Úrad usmerňuje regulované subjekty – dodávateľov elektriny a plynu, ktorí zabezpečujú dodávku elektriny alebo plynu koncovým odberateľom na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu alebo na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu, aby od  01.07.2023 zasielali informácie o zabezpečenom množstve elektriny a/alebo plynu v štruktúre vyššie uvedených XLS tabuliek, pričom vyplnený súbor XLS sa zasiela emailom v editovateľnej podobe.

Informácie o zabezpečenom množstve je potrebné úradu zasielať pravidelne každý kalendárny mesiac,  a to  vždy najneskôr do 10. kalendárneho dňa v danom mesiaci na emailovú adresu: obchodnepozicie@urso.gov.sk

Obe vyhlášky úradu o pravidlách trhu s elektrinou a o pravidlách trhu s plynom v predmetných prílohách definujú aj možnosť úradu ustanoviť spôsob automatizovaného elektronického zasielania údajov prostredníctvom informačného systému úradu. Úrad v tejto súvislosti oznamuje relevantným regulovaným subjektom, že údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu je možné nateraz zasielať elektronicky iba prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy s priloženým  súborom XLS.

Úrad sa v tomto čase pripravuje na technické riešenie, ktoré v budúcnosti umožní zasielanie údajov aj priamo prostredníctvom informačného systému. O pripravenosti tohto  technického riešenia budeme informovať regulované subjekty primeraným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

Veľký prehľad – ceny energií 2023

Ministerstvo hospodárstva SR pripravila viacero opatrení v súvislosti s enormným nárastom cien elektrickej energie, plynu i tepla. Prinášame preto prehľad jednotlivých vládou prijatých opatrení a nariadení, ktoré boli schválené pre jednotlivé subjekty – domácnosti, zraniteľných odberateľov i podnikateľov.

Podomový predaj

Na čo si dávať pozor, keď zazvoní podomový predajca elektriny?

Praktiky podomových predajcov často obsahujú polopravdy, zavádzajúce informácie či „prifarbené“ ceny konkurencie. Ponúkame vám niekoľko rád, ako sa vystríhať pred podvodníkmi a tiež prehľadné vysvetlenie, kam presne smeruje vaša platba za elektrinu.

Podvodníci si zámerne vyberajú starších a dôverčivých ľudí, pri ktorých je najpravdepodobnejšie, že nevýhodnú zmluvu podpíšu. Ponúkame niekoľko rád, ako sa brániť a nenaletieť podvodníkom:

1. Ak vám pri dverách zazvoní predajca, mal by sa predovšetkým zrozumiteľne predstaviť a predstaviť aj spoločnosť, ktorú zastupuje. V prípade akéhokoľvek podozrenia si neváhajte vypýtať preukaz. Predajca by mal ďalej informovať o dôvodoch svojej návštevy. Tradiční dodávatelia energií majú podomový predaj a jeho pravidlá podrobne prepracované a väčšinou sa so zákazníkom na stretnutí vopred telefonicky, prípadne inou formou, dohodnú.

2. Jedným z hlavných pravidiel, ktoré by sme si mali všetci uvedomiť je to, že podomový predajca elektriny a plynu nemôže a nesmie od nikoho žiadať hotovosť. Peniaze v hotovosti nikomu nedávajte!

3. Nechajte si čas na rozmyslenie a nikdy nepodpisujte zmluvu bez toho, aby ste si ju podrobne preštudovali. Buďte zvedaví a vyžiadajte si všetky dostupné podklady a cenníky, aby ste si ponuku mohli porovnať a dôkladne zvážiť. Ideálne je, ak vám predajca priamo u vás v obývačke prepočíta, koľko môžete ušetriť oproti vašej aktuálnej dodávke.

4. Ponuky dodávateľov energií sa môžu líšiť nielen cenou, ale aj množstvom dodatočných služieb, ktoré odberateľ automaticky získava. Overte si, či váš potenciálny dodávateľ poskytuje kvalitný zákaznícky servis, ku ktorému patria zákaznícke centrá a tiež zákaznícka linka. Po preštudovaní zmlúv odporúčame overiť si ponuku u potenciálneho dodávateľa a porovnať ju aj s ponukou vášho súčasného dodávateľa, či už telefonicky, online alebo osobne v zákazníckom centre.

5. Pri študovaní návrhov zmlúv si dávajte pozor na skryté poplatky a dĺžku viazanosti služby.

6. Ak sa rozhodnete pre podpis novej zmluvy, dbajte na to, aby ste boli písomne upozornení na svoje právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní. Predajca musí uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť. V prípade, že už dva týždne ubehli a vy ste sa od zmluvy rozhodli odstúpiť z dôvodu nátlaku alebo zavádzania pri podpise, požiadajte o pomoc spotrebiteľskú organizáciu, ÚRSO alebo SOI. 

7. Zmluvu vždy vypĺňajte modrým perom.

8.Na ďalšie nekalé praktiky podomového predaja upozorňujú aj odborníci zo spoločnosti Stredoslovenská energetika na webe www.sse.sk/podomovypredaj – nájdete tu ďalšie praktické rady, na čo všetko si pri komunikácii s podomovými predajcami dávať pozor a tiež konkrétne skúsenosti zákazníkov s týmto typom predaja.

Kam smeruje vaša platba za elektrinu?

Dodávateľov elektrickej energie môže byť okrem tých tradičných niekoľko. Vaša platba za elektrinu však nesmeruje iba vášmu dodávateľovi. Ten ovplyvňuje len cenu za dodávku elektriny, ktorá tvorí z celkovej ceny približne len 1/3. Distribučná spoločnosť (Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, Východoslovenská distribučná) je pre každý región iba jedna. Rozdiely v cenách medzi jednotlivými dodávateľmi elektrickej energie sa preto zvyčajne pohybujú maximálne do výšky 10 %. Akceptáciou ponuky iného dodávateľa energie sa vám však môže stať, že síce ušetríte pár eur na faktúre, ale zároveň prídete o výhody (zákaznícky servis), ktoré vám automaticky poskytoval pôvodný dodávateľ.

Pozrite sa, z akých zložiek sa skladá cena elektriny, ktorú platíte vo svojej faktúre.