KONTAKTY

OZNAM

Združenie AVES oznamuje spotrebiteľom, že realizácia projektu –  Poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov pre rok 2023 – bol ukončený 31. 07. 2023, vrátane Alternatívneho riešenia sporov (ARS), nakoľko boli naplnené všetky ciele projektu stanovené na základe merateľných ukazovateľov a schválená dotácia vo výške 9.900,00 Eur z gescie Ministerstva hospodárstva SR bola v celom rozsahu vyčerpaná a použitá výlučne na úhradu nákladov na hlavnú činnosť v rámci zastupovania spotrebiteľov v súdnych a mimosúdnych sporoch, poradenstva a v rámci alternatívneho riešenia sporov.

Pre ďalší postup a dojednanie poskytnutia pomoci mimo projektu nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch

Kontakt pre celú Slovenskú republiku

telefón

E-mail

Adresa pre poštové doručovanie

 

+ 421 907 908 869

zdruzenie.aves@centrum.sk

Združenie na ochranu práv občana – AVES
Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

P.O.BOX 29