Údaje o právnickej osobe

Právnická osoba Združenie AVES

  • je zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky
  • vykonáva činnosť zameranú na presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov od apríla 2016
  • pôsobí v neziskovom sektore
  • je nezávislá a neovplyvňujú ju osoby, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, okrem spotrebiteľov, a to aj v prípade financovania tretími stranami

Združenie AVES

zastupuje spotrebiteľov v súdnych sporoch na všetkých okresných a krajských súdoch SR, ako aj na súdoch nižších inštancií v členských štátoch EÚ. Na zastupovanie spotrebiteľov pred Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR a SĽSP má združenie k dispozícii kvalifikovaných advokátov.

Kvalifikovanosť a odbornosť zastupovania

Právoplatné súdne rozhodnutia, zverejnené na web stránke v sekcii „SPOTREBITEĽ“

Právoplatné rozhodnutia sú zverejnené aj na: https://otvorenesudy.sk/decrees?l=sk

Zdroj financovania

  • dary a príspevky
  • členské príspevky
  • dotácia z dielne MH SR

Opatrenia