Údaje o právnickej osobe

Právnická osoba Združenie AVES

 • je zriadená podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov
 • je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračný číslom VVS/1-900/90-48449
 • vykonáva činnosť zameranú na presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov od apríla 2016
 • pôsobí v neziskovom sektore
 • sa voči nej nevedie konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb počas 12 mesiacov aktívne pôsobila v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • je nezávislá a neovplyvňujú ju žiadne osoby, ktoré majú alebo by mohli mať ekonomický záujem na aktivitách združenia, a to aj v prípade financovania tretími stranami
 • nebola v posledných 12 mesiacoch vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb

Združenie AVES

je spotrebiteľská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej prioritou je poskytovanie bezplatného poradenstva, alternatívne riešenie sporov – ARS, riešenie súdnych a mimosúdnych sporov vo všetkých krajoch SR, cezhraničné spory a zvyšovanie spotrebiteľskej gramotnosti spotrebiteľov,

vybavuje podnety nielen slovenských spotrebiteľov ale aj zahraničných spotrebiteľov,

zastupuje spotrebiteľov v súdnych sporoch na všetkých okresných a krajských súdoch SR, ako aj na súdoch nižších inštancií v členských štátoch EÚ. Na zastupovanie spotrebiteľov pred Najvyšším súdom SR, Ústavným súdom SR a SĽSP má združenie k dispozícii kvalifikovaných advokátov,

organizuje workshopy a školenia pre spotrebiteľov, kurzy pre poradcov a realizátorov spotrebiteľského práva, participuje na príprave legislatívy, ktorá sa týka rôznych oblastí spotrebiteľského práva, prijímaných na európskej i národnej úrovni, 

aktivity cieli aj na kolektívne žaloby, udržateľnú spotrebu a digitalizáciu,

spolupracuje so spotrebiteľskými organizáciami: Právna pomoc poškodeným, OZ Nové Horehronie, Poradenské a právne centrum ochrany spotrebiteľa, ZASTAVME ÚŽERU – OZ na právnu ochranu občana a finančného spotrebiteľa,  je členom zastrešujúcej spotrebiteľskej organizácie ÚNIA SPOTREBITEĽOV SR, spolupracuje s komunitnými centrami zameranými na rómsku komunitu a seniorov

Kvalifikovanosť a odbornosť zastupovania

Právoplatné súdne rozhodnutia, zverejnené na web stránke v sekcii „SPOTREBITEĽ“

Právoplatné rozhodnutia sú zverejnené aj na: https://otvorenesudy.sk/decrees?l=sk

Zdroj financovania

 • dary a príspevky
 • členské príspevky
 • granty: Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA)
 • dotácie: Ministerstvo hospodárstva SR

Opatrenia

Za účelom zabránenia vplyvu osôb na združenie ako aj za účelom zabránenia konfliktu záujmov medzi združením, poskytovateľom financovania a záujmami spotrebiteľov, prijalo združenie opatrenia vo forme Etického kódexu

ETICKÝ KÓDEX