PROJEKTY / MH SR

PORADENSTVO a Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
2023

podporený Ministerstvom hospodárstva SR  

dotáciou vo výške 9.900,00 Eur

Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Poradenstvo a MRS – 2023“ je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv

(dátum zverejnenia: 5. mája 2023)

Ciele projektu:

Cieľom projektu je pomôcť spotrebiteľom a podnikateľom pri plnení požiadaviek právnych predpisov SR a právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Realizácia projektu je dostupná všetkým cieľovým skupinám na celom území Slovenskej republiky. Cieľom projektu je poskytnúť kvalifikované a dostupné poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov, riešiť spory prostredníctvom ARS, zastupovať spotrebiteľov na súdoch, zlepšiť vymožiteľnosť práv spotrebiteľov, zvyšovať právne povedomie, zvýšiť informovanosť spotrebiteľov ako aj zvyšovať úroveň ochrany spotrebiteľov.

Je pre spotrebiteľa dôležité vedieť, že je chránený pred obchodníkmi, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky na predaj svojich výrobkov a služieb. Sociálny dištanc a karanténa vedú k téme ochrany spotrebiteľov a k potrebe neodkladných intervencií na zabezpečenie ich ochrany. Rovnako, ako podniky majú právo predávať výrobky a ponúkať služby všetkým spotrebiteľom na jednotnom trhu, aj spotrebitelia musia mať možnosť účinne presadzovať svoje práva voči týmto podnikom bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Pravidlá o nekalých obchodných praktikách a nespravodlivých zmluvných podmienkach poskytujú jasné usmernenie k tomu, ktoré praktiky sú akceptovateľné, a ktoré nie. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň vedomostí obchodníkov, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov a zákonné povinnosti obchodníkov. Cieľom projektu je iniciovať odbornú verejnosť a médiá k otváraniu kontroverzných tém a k otváraniu verejných diskusií o aktuálnych problémoch ochrany spotrebiteľa a osloviť ďalšie subjekty na spoluprácu pre zabezpečenie projektu.