Žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Zákon č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov 

Platnosť od01.07.2023
Účinnosť od25.07.2023

Tento zákon upravuje právne vzťahy súvisiace s podávaním žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a pravidlá uplatňovania tohto mechanizmu.

Zákon sa vzťahuje na žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo veci porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa (ďalej len „právne predpisy na ochranu spotrebiteľa“), ak tieto porušenia poškodzujú alebo môžu poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov.

Spotrebiteľ, ktorý utrpel škodu spôsobenú porušením právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, má právo na nápravu. Priznaniu nároku nebráni, ak spotrebiteľ vadu neuplatnil postupom podľa Občianskeho zákonníka.

Oprávnené osoby na podanie žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vedie Ministerstvo hospodárstva SR.

Združenie AVES, ako právnická osoba, požiadalo Ministerstvo hospodárstva SR SR o zápis do zoznamu oprávnených osôb na podávanie žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.