Dňa 25. apríla 2022 Európska komisia na svojom webovom sídle uverejnila výročnú správu k systému Safety Gate za rok 2021.

 

Výročnú správu ako aj ďalšie informácie nájdete na priloženom odkaze:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_1343

 

Informačný list v slovenskom jazyku dostupný pod odkazom:

https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/statisticsAndAnualReports/2021/RAPEX_2021_Factsheet_SK.pdf