Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 4Cdo/132/2021

Dňa 15. decembra 2022 senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 4Cdo/132/2021, v ktorej z hľadiska právneho posúdenia riešil otázku premlčania pri strate výhody splátok v spotrebiteľských vzťahoch, kedy súdy nižších inštancií z pohľadu dovolateľa reštriktívnou aplikáciou premlčania podľa § 103 Občianskeho zákonníka skrátili zákonom stanovenú trojročnú premlčaciu dobu o tri mesiace v neprospech veriteľa.

Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím uznesením zrušil rozsudok odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Písomné vyhotovenie rozhodnutia bude stranám doručené v zákonnej lehote a jeho znenie bude následne publikované na internetovej stránke NS SR.

Dovolací súd po dôslednom zvážení teleologickej redukcie aplikovateľnosti ustanovenia § 103 veta druhá Občianskeho zákonníka, t. j. vyňatia predmetného zákonného ustanovenia na prípady spotrebiteľských vzťahov, na ktoré sa vzťahuje § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka uzavrel, že je neprípustné, aby ktorémukoľvek veriteľovi plynula premlčacia doba v čase, keď ešte nemôže svoje právo uplatniť žalobou na súde.

Vychádzajúc z ústavného princípu predvídateľnosti práva, z racionálnosti a vnútornej bezrozpornosti všeobecne záväzných noriem v materiálnom právnom štáte dospel k záveru, že aplikácia osobitného ustanovenia § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských vzťahoch vylučuje uplatnenie pravidla podľa druhej vety § 103 Občianskeho zákonníka. Ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, pri premlčaní práva dodávateľa na zaplatenie celej pohľadávky pri strate výhody splátok (§ 565 Občianskeho zákonníka) sa začiatok plynutia premlčacej doby spravuje všeobecným ustanovením § 101 Občianskeho zákonníka.