Recyklácia: Čo to je a prečo ju potrebujemeRecyklácia nie je to isté ako triedenie odpadu.

V bežnej reči sa často používa slovo recyklovať v spojení s domácnosťami. Nie je to však správne. Domácnosť odpad nerecykluje, ale triedi. Recykluje firma – recyklátor, ktorý má povolenia od úradov a technologické vybavenie.

Triedenie odpadu

Správne triedenie je dôležité na to, aby odpad neskončil na skládke alebo v spaľovni ako nevyužitá surovina. Triedením presmerujeme odpad k recyklátorovi a dáme mu tak príležitosť na ďalšie využitie. Na Slovensku však stále netriedime dostatočne. Napriek tomu, že už veľká časť domácností začala s triedením a separujeme napríklad papier alebo plasty, stále triedime len malú časť odpadu. Podľa štatistík máme v bežnom kontajneri so zmesovým komunálnym odpadom približne 80 % nevytriedeného odpadu.

Zdroj: INCIEN

Ak by sme všetok odpad správne triedili, na skládku či do spaľovne by sa dostalo len necelých 20 % aktuálneho množstva. V klasickom kontajneri na komunálny odpad by mal skončiť len nerecyklovateľný odpad. Zbytočne tam však končia materiály vhodné na recykláciu, často preto, že ľudia nevedia, ako správne triediť alebo sa im to proste nezdá dôležité.

   Najväčšiu časť odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad. A pritom práve ten sa dá napríklad skompostovať a môžete ho využiť priamo v domácnosti ako hnojivo pre pôdu. Ak bývate v byte môžete kompostovať napríklad pomocou vermikompostéra s dážďovkami, využiť komunitné kompostovanie alebo kuchynský bioodpad vyhadzovať do hnedých nádob, ktoré už viaceré mestá zabezpečujú.

Recyklácia

Keď sa vytriedený odpad dostane k recyklátorovi, má vyhraté. A tiež my všetci. Vďaka recyklovaniu šetríme suroviny a dokážeme ich vo forme recyklátu vrátiť späť do nových výrobkov. Recyklácia ako technologický proces využíva energiu (elektrická energia, teplo – recyklácia kovov) a vodu (v prípade technológie recyklácie plastov, papiera,..), prípadne ďalšie vstupné suroviny. Z recyklačného procesu rovnako vzniká určité množstvo už nevyužiteľného odpadu napríklad aj odpadový prach (papierový, plastový, textilný,…) Recykláciou šetríme už vyťažené suroviny tým, že ich meníme na recyklát, ktorý znova využijeme.

Výhody recyklácie

Recykláciou znižujeme svoju environmentálnu stopu spojenú s ťažbou a dopravou primárnych surovín. Znižujeme tak aj množstvo spotrebovanej energie, množstvo znečistenia z výroby a v neposlednom rade môžeme ušetriť financie. Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov ušetríme 3- až 5-násobne viac energie, ako môžeme získať spaľovaním.

 

    Príklady z praxe

Výroba papiera recykláciou spotrebuje iba cca 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe z nových stromov. Šetríme tak lesy od nadmernej ťažby. Recykláciou skla ušetríme 43 % energie, recykláciou hliníka ušetríme oproti výrobe z bauxitu až cca 95 % energie. Avšak dosahy hliníka na životné prostredie spojené s ťažbou, so spracovaním a s výrobou sú také negatívne, že je ekologicky prospešnejšie ho na obaly nepoužívať vôbec.

©2023 Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.