Pôdohospodárska platobná agentúra podporuje začínajúcich farmárov. Mladí poľnohospodári majú od 1. júla možnosť požiadať o podporu na začatie podnikateľskej činnosti vo forme nenávratného finančného príspevku.

O podporu sa môžu uchádzať začínajúci farmári, ktorí sa venujú rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Ich podnikateľská história však nesmie presahovať dva roky ku dňu podania žiadosti. Ako bolo spomenuté, výzva je platná od 1. júla 2022 a žiadosť možno posielať do 30. septembra 2022.

Samotnú žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Nájdete ju priamo na portáli slovensko.sk v sekcii Nájsť službu, pod názvom Podávanie Žiadosti o NFP na Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Je preto potrebné mať občiansky preukaz s čipom, BOK kód, nahratý kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, rovnako ako aj elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a nainštalovaný potrebný softvér v počítači. Všetky informácie potrebné k elektronickej komunikácii nájdete v sekcii „Ako začať“.

Podávanie žiadosti sprevádza aj viacero potrebných príloh. Ide o tabuľkovú časť projektu, podnikateľský plán, splnomocnenie, vyhlásenie mikropodnikov, malých a stredných podnikov, register trestov, doklad o oprávnení podnikať, ovládanie právnickej osoby, splátkový kalendár, trvalý pobyt, dosiahnuté vzdelanie a bankový účet.

V procese konania o žiadosti sa neposkytujú informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia bude Pôdohospodárska platobná agentúra žiadateľa písomne informovať.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry, prípadne sa môžete obrátiť priamo na ich Centrum informácií.

 

zdroj: www.slovensko.sk