Európska komisia chce v nových pravidlách trhu s elektrinou v EÚ predísť kolísaniu cien. Zavedie dlhodobé zmluvy pre podporu investícií do obnoviteľných zdrojov, zníži úlohu zemného plynu obmedzením dopytu v čase špičky a domácnosti budú aktívnymi hráčmi na trhu.

Ceny elektriny v EÚ sa od polovice roku 2021 prudko zvýšili, čo prinútilo Európsku komisiu nájsť spôsob, ako zmierniť záťaž pre spotrebiteľov a zabezpečiť dostatočné stimuly pre investície do lacných obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná a solárna energia.

Energetická kríza ukázala, že krátkodobé zameranie energetického trhu viedlo k cenovým šokom. To sa odrazilo na trojnásobne až štvornásobne vyšších cenách za energie na účtoch spotrebiteľov napriek tomu, že náklady na veternú a solárnu energiu klesali.

S cieľom vyriešiť tento problém reforma Európskej komisie presadzuje väčšiu úlohu dlhodobých nástrojov. To zahŕňa zmluvy s viacerými pevne stanovenými cenami pre spotrebiteľov, ktoré majú pomôcť investíciám do zelených technológií. Okrem stabilných podmienok pre obnoviteľné zdroje prináša reforma ďalšie posilnenie úlohy domácností.

Ochrana domácností

Návrh umožní občanom EÚ stať sa aktívnejšími hráčmi na trhu s energiou tým, že im zaručuje širší výber zmlúv a jasnejšie informácie.

Dodávatelia budú musieť informovať domácnosti o výhodách a rizikách rôznych typov zmlúv a spotrebitelia si budú môcť kombinovať fixné a flexibilné ceny elektriny s viacerými dodávateľmi.

Domácnosti si napríklad môžu zvoliť zmluvu s pevnou cenou za svoju bežnú spotrebu – ako je osvetlenie, TV, internet – a zvoliť si flexibilnú alebo dynamickú zmluvu pre svoje tepelné čerpadlo alebo elektrické vozidlo, aby mohli využívať nízke nočné ceny. Návrh chráni zraniteľných spotrebiteľov pred odpojením elektriny a zakazuje jednostranné zvyšovanie cien elektriny s pevnou cenou.

Štáty musia určiť dodávateľa poslednej inštancie, ktorý bude zásobovať spotrebiteľov elektrinou, keď ich dodávateľ zbankrotuje. Nový dodávateľ bude povinný rýchlo oznámiť spotrebiteľom nové zmluvné podmienky, aby si mohli rýchlo vyhľadať novú ponuku, ak nie je uspokojivá ponuka nového dodávateľa. Štáty tiež majú zabrániť odpájaniu zraniteľných spotrebiteľov.

Spotrebitelia budú mať tiež nové právo na zdieľanie energie v rámci komunity, napríklad predajom prebytočnej solárnej energie na streche susedom.

Obmedziť dopyt v čase špičky

Návrh Komisie nemení základy trhu EÚ, ktoré stoja na súčasnom systéme marginálnych cien. V ňom sa síce využívajú lacné obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia, no koncovú cenu elektriny ovplyvňuje drahá energia z uhlia a plynu. Tá totiž pokrýva najväčší dopyt počas špičky. Opatrenia, ktoré navrhuje Komisia, by mali znížiť dopyt po energii v čase špičkového odberu a tým znížiť význam drahej elektriny z fosílnych palív.

Chce umožniť prevádzkovateľom rozvodných sietí, aby poskytovali výhody tých spotrebiteľov, ktorí budú obmedzovať svoju spotrebu v čase vrcholného odberu počas dňa. To umožní míňať menej „drahej“ energie a udržať ceny elektriny na nízkej úrovni.

Od členských štátov tiež vyžaduje, aby do svojich aktualizovaných národných a klimatických plánov definovali národné ciele pre znižovanie dopytu a pre skladovanie elektriny.

Financovanie nových zdrojov cez dlhodobé zmluvy

Dlhodobé zmluvy zahŕňajú dohody o nákupe energie (PPA), ktoré vytvárajú stabilnú cenu energie pre spotrebiteľov a garantované príjmy pre výrobcov. Od krajín EÚ sa bude vyžadovať, aby odstránili prekážky pre tento druh zmlúv a poskytli mu trhové záruky.

Popritom sa akákoľvek verejná podpora pre nové obnoviteľné alebo jadrové kapacity teraz bude musieť uskutočniť prostredníctvom obojsmernej zmluvy o rozdiele (Contract for Difference – CfD), ktorá zabezpečí garantovaný príjem pre výrobcov energie a zároveň ochráni spotrebiteľov pred nadmernými cenovými výkyvmi. Zmluvy bude podpisovať aj štát s tým, že bude výrobcom energiu garantovať úroveň príjmov.

To má zabezpečiť, že výrobcovia investujú do nových výrobných kapacít, aj keď sú veľkoobchodné ceny nízke. Ak budú naopak ceny elektriny vysoké, prebytočné výnosy sa rozdelia medzi koncových odberateľov elektriny na základe ich podielu na celkovej spotrebe. Nevýhodou CfD je, že v prípade nízkych cien energií bude musieť rozdiel zaplatiť štát. To môže byť pre niektoré krajiny veľmi náročné a zároveň ísť proti úniovým pravidlám štátnej pomoci.

Dlhodobá stabilita príjmov, ktorú poskytuje CfD, je výhodná najmä pre technológie ako sú geotermálna energie, veterná energia na mori či jadrová energia. Tie si vyžadujú značné kapitálové výdavky, ale keď už sú raz postavené, poskytujú lacný zdroj energie.

Brusel chce nový trh pred zimou

Európsky parlament a krajiny EÚ teraz návrh preskúmajú s cieľom dosiahnuť dohodu na jeseň. Ambíciou Komisie je dosiahnuť dohodu ešte pred budúcou vykurovacou sezónou, aby nové pravidlá mohli pomôcť zvládnuť cenové výkyvy, ktoré Európu pravdepodobne čakajú. To sa však nemusí podariť, keďže Francúzsko a Nemecko sa nevedia dohodnúť na načasovaní reformy. Kým Paríž tlačí na rýchlu revíziu, Berlín chce reformu trhu až po európskych voľbách na jar 2024.