VLÁDA VYSTAVILA SPOTREBITEĽOV NEKALÝM OBCHODNÝM PRAKTIKÁM VERITEĽOV

0 Comments

Vážení spoluobčania, drahí Slováci a Slovenky,

vo svetle udalostí posledných dní, ktoré sú pre každého z nás nie veľmi príjemné, som sa ako Váš europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) v Európskom parlamente rozhodol požiadať vládu Slovenskej republiky, aby sa vyjadrila k možnému porušeniu unijného práva, ako aj platnej právnej úpravy SR.
Poslanci v NR SR 7.4.2020 schválili návrh zákona, ktorý umožní spotrebiteľom, malým a stredným podnikateľom odložiť si splátky svojich úverov. Pri spotrebiteľských úveroch a hypotékach v bankách o 9 mesiacov a v nebankových a lízingových spoločnostiach maximálne o 6 mesiacov.
Slovenská republika, ktorú zastupujem v Európskom parlamente deklaruje že s veriteľmi vyrokovala pre svojich občanov výhodnú pomoc vo forme odkladu dohodnutých mesačných splátok. Výhodnú však iba pre veriteľov. Je mojou povinnosťou upozorniť na to, že Vláda SR zaviedla do našej legislatívy neistotu a vystavila všetkých spotrebiteľov nekalým obchodným praktikám veriteľov, čo je v priamom rozpore s našim aj unijným právom.

V čom spočíva nekalá nekalosť odkladu splátok?

Každý spotrebiteľ má právo na informácie a ochranu svojich ekonomických záujmov. Pred podaním žiadosti veriteľ neposkytne informácie o tom, či je odklad splátok pre Vás výhodný alebo nie. Oznámi vám to o dva mesiace po podaní žiadosti o odklad splátok. Na riadne rozhodnutie o prípadnom odklade splátok úveru teda nemáte vopred dostatok informácií. Práve v tom spočíva nekalosť upravená dokonca zákonom.
Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Práve preto som požiadal vládu SR, aby prehodnotila znenie zákona a jeho dopad na práva slovenských spotrebiteľov.
Pripájam oficiálny list , ktorým žiadam vládu SR o zaujatie stanoviska k zákonu č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení novely č.75/2020 účinnej od 09.04.2020. Zaslaním listu som poveril svoju asistentku JUDr. Pajtašovú.

Slováci a Slovenky hlavu hore!

Nezávislý europoslanec Miroslav Radačovský

list:

„Vážený pán premiér,
ako občan tohto štátu, europoslanec a člen Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) si Vás dovoľujem požiadať o záväzné stanovisko k zákonu č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení novely č.75/2020 účinnej od 09.04.2020 a k jeho ekonomickým dopadom na slovenských spotrebiteľov v súvislosti s možnosťou odkladu splátok spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie.
Dovoľujem si poukázať na ust. § 30b ods. 1 predmetného zákona, v zmysle ktorého môže dlžník požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát pričom obdobie pandémie nie je žiadnym spôsobom časovo ohraničené. Ohraničená je však dĺžka odkladu splátok o maximálne deväť mesiacov čo môže v konečnom dôsledku slovenským spotrebiteľom viac uškodiť ako pomôcť. Ďalšie ustanovenia tohto zákona sú nejasné a neurčité napr. § 30b ods 8.
Ustanovenie § 30c ods. 1 tohto upravuje povinnosti dlžníkov platiť poistné v prípade, ak je úver poistený. Doposiaľ som však nezaregistroval, aby ktorýkoľvek predstaviteľ vlády vyhlásil: “Ak kvôli korona vírusu došlo k ukončeniu pracovného pomeru inak ako dohodou, uplatnite si poistnú udalosť”.
Poukazujem na ustanovenie § 30c ods. 2 v zmysle ktorého je veriteľ povinný najneskôr do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka o dôsledkoch tohto odkladu. Takéto znenie právneho predpisu vytvára priamo v rozpore s § 53 ods. 4 písm. a) Občianskeho zákonníka neprijateľnú zmluvnú podmienku. Podľa citovaného ustanovenia sa za neprijateľné zmluvné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve považujú najmä ustanovenia, ktoré má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy. V tomto prípade teda v čase podania žiadosti o odklad splátok úveru. Rovnako tak sa za neprijateľnú zmluvnú podmienku sa považujú podľa § 53 ods. 1 písm. v) Občianskeho zákonníka ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie, Takéto zmluvné podmienky a rovnako tak i zákonné ustanovenia sú neprijateľné. Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Absolútne.
Dávam do Vašej ctenej pozornosti taktiež existujúcu judikatúru všeobecných súdov vychádzajúcu z platnéhoprávneho poriadku SR z ktorej vyplýva, že spotrebiteľ musí byť vopred informovaný o podmienkach spotrebiteľskej zmluvy, cene služby a pod. Tak ako si to vyžaduje právny poriadok SR a pre nás záväzné unijné právo.
Odkladom splátok dochádza k zmene spotrebiteľskej zmluvy (ust. § 30d zák. č.67/2020 Z.z. ) a aj celková cena spotrebiteľského úveru vyjadrená ročnou percentuálnou mierou nákladov bude vyššia. Spotrebiteľ sa pred podaním žiadosti o tomto nedozvie. Z tohto dôvodu by sa mohlo jednať o bezúročný a bezpoplatkový odklad splátok s poukazom na ust. § 9, ods. 2 písm. h) zák. č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších právnych predpisov.
Podľa môjho názoru je minimálne sporné, že na jednej strane štát deklaruje pomoc pre svojich občanov tým, že údajne s bankovým sektorom vyrokoval výhodné podmienky pre spotrebiteľov, na druhej strane mohol spotrebiteľa, ako slabšiu stranu v spotrebiteľskom vzťahu zákonom vystaviť nekalým obchodným praktikám a konaniu veriteľa v priamom rozpore s unijným právom o ochrane spotrebiteľa, garantovaným Smernicou 93/13 EHS. A mohol tak sťažiť postavenie spotrebiteľov v prípadnom súdnom konaní, ktorí sa budú musieť v prípadných súdnych sporoch domáhať prejudiciálneho konania o súlade ustanovení jednotlivých právnych predpisov.
Ubezpečujem Vás, že chápem zložitosť situácie, komplikovaných životných situácii občanov i náročnosť podmienok tvorby legislatívy. Prirodzene však očakávam, že pri tvorbe zákona sa nebude postupovať v rozpore s iným právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a právom EÚ.
Zo strany predstaviteľov štátu takto očakávam poskytovanie objektívnych informácií verejnosti. Tie by mali byť v súlade s ustanoveniami uzatvorených spotrebiteľských zmlúv.
Zastávam názor, že ak doba a štát neumožní svojim občanom vykonávať riadne svoju prácu a tým pádom plniť si riadne aj svoje záväzky, občania platiaci dane od zástupcov štátu, ktorých si v legitímnych voľbách zvolili prirodzene očakávajú, že títo budú hájiť ich práva a ekonomické záujmy. Prijatie predmetného zákona vychádza v ústrety najmä bankovému sektoru, ktorého zisky sú nemalé a je v neprospech slovenských spotrebiteľov.
Na základe uvedeného si Vás ctený pán premiér dovoľujem požiadať o Vaše oficiálne stanovisko k dvojitému úročeniu odložených splátok, ktoré je de jure v rozpore s ustanovenia Občianskeho zákonníka ako aj zákona o spotrebiteľských úveroch a nepriaznivom ekonomickom dopade tejto novely na slovenských spotrebiteľov.
Slovenský nezávislý Europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský

Dňa 9.4.2020