O NÁS

ZAMERANIE (ŠPECIALIZÁCIA) ZDRUŽENIA, ROZSAH JEHO ČINNOSTÍ A STRUČNÝ POPIS ČINNOSTÍ
  • Združenie AVES sa zameriava na poskytovanie poradenstva pre spotrebiteľov, mimosúdne riešenie ich sporov a jeho alternatívne formy. Poradenstvo spotrebiteľom poskytuje rôznorodý tím spolupracovníkov a odborníkov z radov ekonómov a právnikov.
ROZSAH ČINOSTI ZDRUŽENIA AVES:
  • ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov ➢ sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo poskytovateľom služby
  • pomoc pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov, prieskum a hodnotenie ich problémov a miery vymoženia ich práv – zastupovanie v súdnych konaniach
  • analýza najčastejších nedostatkov predajcov a poskytovateľov služieb pri vybavovaní reklamácií a komunikácii so spotrebiteľom a pacientom
  • rozbor aktualizovaného zoznamu nekalých obchodných praktík a neprijateľných zmluvných podmienok
  • monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách
  • podávanie návrhov na začatie konania a uplatňovanie práva byť účastníkom konania na správnom orgáne alebo na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov
  • analýza a využitie existujúcich súdnych rozhodnutí v mimosúdnej praxi
  • zber poznatkov z praxe a iniciovanie zmien legislatívneho procesu v záujme ochrany práv spotrebiteľov
  • vzdelávanie a poskytovanie informácií spotrebiteľom i odbornej verejnosti formou seminárov, workshopov a prezentačných školení
  • prezentácia spotrebiteľských aktivít podnikateľským subjektom s akcentom na plnenie ich zákonných povinností
  • vydávanie spotrebiteľských manuálov, periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, prezentácia výsledkov združenia
  • prevádzkovanie konzultačnej kancelárie, poskytovanie informácií a poradenstva spotrebiteľom
  • spolupráca s občianskymi združeniami, pôsobnosť ktorých je zameraná na ochranu spotrebiteľských a ľudských práv na Slovensku i v zahraničí
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, fyzickými i právnickými osobami založenými vo väzbe na spotrebiteľské práva
SKÚSENOSTI S PRÁCOU V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA:
  • členovia združenia aktívny v oblasti ochrany spotrebiteľa 13 rokov
  • iniciátor mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov
  • mediátor mimosúdneho riešenia sporov
  • poradenstvo a mediácia
  • zástupca spotrebiteľa v súdnom konaní