Pravidlá proti klamlivým a nekalým praktikám

0 Comments

Pravidlá proti klamlivým a nekalým praktikám sprehľadnenie rozhodovania o poradí zobrazovaných online ponúk rozšírenie definície klamlivých praktík o neodôvodnenú dvojakú kvalitu produktov pokuty až vo výške štyroch percent ročného obratu spoločnosti Nová smernica, na ktorej znení sa vyjednávači EP a Rady (ministrov) EÚ už neformálne dohodli, sa zameriava na prispôsobenie úniových pravidiel ochrany spotrebiteľov internetovému […]

Daňové priznanie v roku 2020 – produkt Vám môže znížiť daň

0 Comments

Daňové priznanie v roku 2020 – produkt Vám môže znížiť daň Pri výpočte celkovej daňovej povinnosti by mali zbystrieť občania využívajúci finančný produkt: Úver pre mladých s daňovým bonusom na zaplatené úroky – uzatvorený od roku 2018 alebo neskôr Nový systém zvýhodneného financovania úverov pre mladých na Slovensku funguje už druhý rok. Prvýkrát si mohli […]

PREMLČANÉ POHĽADÁVKY

0 Comments

Podľa § 54a Občianskeho zákonníka – Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel.

Zastrašovanie, vydieranie pri vymáhaní pohľadávok ?

0 Comments

Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na podanie trestného oznámenia, vyhráža sa žalobou alebo exekúciou. Vymáhanie pohľadávky musí vždy prebiehať v medziach zákona. Ak veriteľ dlžníkovi oznámi, že pohľadávka môže byť vymáhaná v súdnom a v následnom exekučnom konaní, pričom hodnota pohľadávky sa môže navýšiť o ďalšie náklady (napr. úroky […]

Premlčanie pohľadávky

0 Comments

Právna úprava premlčania v Občianskom zákonníku Všeobecná premlčacia doba je v zmysle ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, kedy veriteľ mohol svoje právo prvýkrát vykonať, ak nie je v Občianskom zákonníku uvedené inak. Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je […]

Platobný rozkaz

0 Comments

Platobný rozkaz je druh súdneho rozhodnutia, ktorý vydáva súd v prípade, ak sa v návrhu (žalobe) uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor […]

Dražba v skratke

0 Comments

Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo […]

Exekúcie po novom

0 Comments

Od 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa určujú pravidlá pre ukončenie exekúcií začatých pred 1. 4. 2017, tzv. staré exekúcie. Týmto zákonom sa teda zastavia staré nevymožiteľné exekúcie. KTORÉ EXEKÚCIE SA ZO ZÁKONA ZASTAVIA? Zákon v zásade […]