UPOZORNENIA – OZNAMY

V čase pandémie koronavírusu COVID-19 sme online i telefonicky


ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

dvojité energetické štítkovanie v balení výrobku (APPliA SK)

Od 1.3.2020 nadobudli účinnosti nové vykonávacie Delegované  nariadenia komisie o označovaní výrobkov energetickým štítkom  pre výrobky : Chladničky, mrazničky, vinotéky, TV prijímače a monitory , umývačky riadov, práčky, kombinácie práčky so sušičkou, taktiež chladiace zariadenia pre profesionálne využitie.   Výrobcovia od tohto termínu môžu umiestňovať výrobky na trh EÚ spĺňajúce aj nové požiadavky ekodizajnu a tým pádom vzniká povinnosť vkladať aj druhý (nový) energetický štítok (obsahuje aj QR kód) platný až od 1.3.2021 . Preto sa v baleniach výrobkov  môžu objaviť pribalené dva energetické štítky.


Cestovné kancelárie – Šikovná záloha

Spotrebiteľov, ktorí využili službu Šikovná záloha od Invia, Spotrebiteľské centrum informuje o tom, že podali žalobu – návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým chcú zabrániť Invii vymáhanie doplatku ceny zájazdu a 0,1% zmluvnej pokuty za každý deň omeškania.

Keďže sa mnohým klientom Invia blíži termín splatnosti ceny zájazdu – splátky pôžičky Spotrebiteľské centrum odporúča peňažné sumy titulom pôžičky (doplatenia ceny zájazdu) neuhrádzať – neplatiť, nepodpisovať žiadne dodatky ani dohody o splátkach a zaslať cestovnej agentúre oznámenie o odstúpení od zmluvy.


 Upozornenie na zneužitie mena NBS

25. 03. 2020 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje na zneužitie svojho mena. V posledných dňoch evidujeme, že ľuďom volajú firmy, ktoré im oznámia, že zastupujú NBS.  Snažia sa od nich vylákať osobné údaje, aby im predali pamätné dvojeurové mince. Väčšinou poznajú aj priezvisko volaného/volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho/ju poznajú, volajúca osoba ukončí hovor.

Národná banka zdôrazňuje, že za žiadnych okolností pamätné dvojeurové mince nepredáva telefonicky, či už vo svojom mene, alebo prostredníctvom „partnerských firiem“.

Pamätné dvojeurové mince, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, vymieňa vo svojom ústredí v Bratislave a vo svojich expozitúrach vždy len za ich nominálnu hodnotu 2 eurá za kus.

Ich zoznam môžete nájsť tu:

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/pamatne

NBS predáva aj zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal. Ich zoznam je tu:

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske

Zberateľské euromince sa dajú kúpiť osobne u zmluvných partnerov NBS, ktorých zoznam je tu:

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/zmluvni-partneri-narodnej-banky-slovenska-pre-predaj-numizmatickeho-zberatelskeho-materialu


 ODKLAD SPLÁTOK – O VÁS a zase BEZ VÁS

adresovali sme výhrady prezidentke, premiérovi, parlamentu, ministrom spravodlivosti a financií, ombudsmanke

Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151
Sídlo: Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava
reg. MV SR, č.: VVS/1-900/90-48449
e-mail: zdruzenie.aves@centrum.sk, tel.: 0907 908 869
www.zdruzenieaves.sk

Právna pomoc poškodeným, IČO: 50 951 947
Sídlo: Janka Kráľa 200/12 08271 Lipany
e-mail: janmichnak.mediator@gmail.com, tel.: 0907 637 852

Úrad vlády Slovenskej republiky
adresované
Igor Matovič – predseda vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

VEC: Zákon č. 75/2020 Z. z.
ODKLAD SPLÁCANIA SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV A HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV ZO
SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLÚV

Vláda sa dohodla s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie na zmenách pri splácaní úverov v súvislosti so šírením koronavírusu. Zákon č. 75/2020 Z. z. účinný od 09.04.2020 prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok. O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby a živnostníci, t.j aj osoby, ktoré požívajú status “SPOTREBITEĽ“.

Povolenie odkladu sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy !!!

Zmluvný vzťah zo spotrebiteľskej zmluvy má však dve zmluvné strany, a to “VERITEĽ a SPOTREBITEĽ“.

Banky majú Slovenskú bankovú asociáciu – SBA a nebankové subjekty Asociáciu poskytovateľov spotrebiteľských úverov – APSÚ.

Najdôležitejším článkom zmluvného vzťahu je však spotrebiteľ, ktorého spotrebiteľské práva sú chránené zákonmi, pričom rešpektovanie a dodržiavanie európskeho spotrebiteľského práva sledujú a na ochranu práv spotrebiteľov dohliadajú združenia, zriadené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Vláda sa “DOHODLA S BANKAMI“ a my sa pýtame, kto sa dohodol so spotrebiteľmi. Na zmenu spotrebiteľskej zmluvy nestačí len schválenie zákona, so zmenou spotrebiteľskej zmluvy musia súhlasiť “OBIDVE ZMLUVNÉ STRANY“, a to aj v čase pandémie koronavírusu COVID-19. Pri súčasnom dominantnom postavení bánk a iných subjektov poskytujúcich úvery a pri stave nedostatočnej spotrebiteľskej finančnej gramotnosti spotrebiteľov, je totiž nepredstaviteľné, že by si spotrebitelia aj uvedomovali svoje konanie a jeho hospodárske dôsledky v prípade využitia možnosti odkladu splátok za týchto podmienok a za podmienok stanovených výlučne bankou alebo iným veriteľom / dodávateľom.

Schválený zákon o odklade splátok je síce pomoc pre spotrebiteľov, ale vychádza v ústrety len bankovému a nebankovému sektoru, avšak je v neprospech spotrebiteľských práv spotrebiteľov. Pri tvorbe tohoto zákona sa totiž pravdepodobne nedopatrením, avšak veríme, že nie nedbanlivosťou, akosi pozabudlo na ochranu práva slabšej strany, ktorá v pozícii rokovacej sily v zmluvnom vzťahu je opäť diskriminovaná.

Rokovanie vlády o odklade splátok, pri ktorých automaticky dochádza k zmene zmluvných podmienok spotrebiteľskej zmluvy ,,len s bankami“ a bez ,,zastúpenia druhej zmluvnej strany – spotrebiteľa“, pri rovnosti zbraní v demokratickom právnom štáte, nemôže požívať právnu ochranu a míňa sa účinkom programového vyhlásenia vlády, že počas svojho vládnutia sa vláda zaväzuje, že zabezpečí ,,dôslednú rovnosť pred zákonom a bude konať tak, aby výrazne zvýšila dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú“.

Finančná gramotnosť slovenských spotrebiteľov v oblasti spotrebiteľskej politiky je na bode 0, stav gramotnosti spotrebiteľov je v katastrofálnom stave, čo využívajú vo svoj prospech práve silné subjekty, t.j. banky a nebankové spoločnosti s právnickým ansáblom.

Rokovanie vlády len s bankami, bez ,,prizvania k rokovaniu združení zriadených na ochranu spotrebiteľa“, a následné schválenie zákona o odklade splátok s automatickou zmenou spotrebiteľských zmlúv, bude mať veľmi vážny dopad na práva spotrebiteľov.

V Bratislave, dňa 19. 04. 2020

Združenie na ochranu práv občana – AVES

Právna pomoc poškodeným


Opatrenie vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je, že od 12. marca 2020 zatiaľ do 30. apríla 2020 nebudú plynúť zákonné lehoty v súdnych konaniach a zakazuje sa výkon dražobného práva a exekúcia majetku.


Google, Facebook a ďalšie platformy pozitívne reagujú na výzvu Komisie zastaviť podvody a chrániť spotrebiteľov

03.04.2020 22:55 Internet | mk

Európska komisia víta odpovede online platforiem Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo, ktoré súhlasili s prijatím opatrení na zastavenie podvodov a reklám propagujúcich falošné výrobky proti koronavírusu.

Spoločnosti nielenže zaviedli konkrétne opatrenia, kam patrí lepšia komunikácia a hlbšia spolupráca s vnútroštátnymi spotrebiteľskými orgánmi, ale podrobne opísali aj opatrenia prijaté na riešenie a predchádzanie zavádzajúcim praktikám a podvodom so spotrebiteľmi. Na základe opatrení majú spoločnosti proaktívne odstraňovať zavádzajúce reklamy a „zázračné produkty“ s nepodloženými informáciami. Posilňuje sa aj automatizované a ľudské monitorovanie obsahu. Niektoré platformy dočasne zakázali predaj alebo reklamu konkrétnych výrobkov, ako sú rúška alebo dezinfekčné prostriedky.


OZNAM

SÚDNE POJEDNÁVANIA VYTÝČENÉ NA APRÍL SÚ ZRUŠENÉ


24. 02. 2020

Upozorňujeme na podvodné praktiky vymáhania dlhov

V prípade, že vám prišiel alebo príde list s platobným rozkazom za neuhradené poistné v Sociálnej poisťovni od Okresného súdu v Žiline, buďte obozretní a overte si v Sociálnej poisťovni, či dlh naozaj máte. Nižšie uvádzame stanovisko Sociálnej poisťovne:​

Sociálna poisťovňa opäť upozorňuje na falošné vymáhanie dlhu za neuhradené poistné, ktoré vo viacerých prípadoch zaznamenali pobočky Bratislava, Žiar nad Hronom, Stará Ľubovňa a Prešov. Občania by nemali údajné dlhy platiť na neznáme účty. Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky výhradne na účet v Štátnej pokladnici – čísla účtov jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webovej stránke Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne v štátnej pokladnici​.

Viacerí poistenci v posledných dňoch pobočky informovali, že od neznámej osoby poštou dostali platobný rozkaz údajne vystavený Okresným súdom v Žiline 21. 10. 2019 a prostredníctvom neho boli vyzvaní do troch dní na zaplatenie neexistujúceho dlhu a súčasne súdneho poplatku za prípadné podanie odporu vo výške 150 eur. Sociálna poisťovňa preto opätovne zdôrazňuje, že ide o zneužitie jej mena, pretože takýmto spôsobom neuhradené pohľadávky od občanov nevymáha. Dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach Sociálna poisťovňa vymáha najčastejšie prostredníctvom tzv. správneho výkonu, kedy sama vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu. Ďalej pohľadávky vymáha prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, ale vo všetkých troch prípadoch až po tom, ako dlžníkovi doručila písomné rozhodnutie o povinnosti uhradiť pohľadávku, voči čomu sa môže do 15 dní odvolať.

Dlžník svoje záväzky uhrádza výhradne na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V iných finančných inštitúciách Sociálna poisťovňa účet nemá, preto vyzýva občanov, aby na žiadne iné účty peniaze neposielali, pretože sa môžu stať obeťami podvodu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností pri doručení výzvy na úhradu pohľadávky odporúčame preveriť si situáciu priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

Pozor na podvodné e-maily a falošné webstránky

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na podvodné e-maily, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov. Súčasne aj na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku do  Georgea od Slovenskej sporiteľne. Upozorňujeme preto klientov, aby boli obozretní a neklikali na linky v podozrivých e-mailoch. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.

Meno odosielateľa podvodného e-mailu sa síce tvári, že je od Slovenskej sporiteľne alebo od Georgea, ale keď sa klient pozrie dôkladne, zistí, že ide o falošnú adresu. Predmet správy je „Slovenska Sporitelna“. Celá správa je v slovenskom jazyku, klienta vyzýva aby klikol na link a potvrdil telefónne číslo, inak bude jeho účet pravdepodobne pozastavený.  Takýto e-mail odporúčame (bez otvorenia) vymazať. E-mailová adresa odosielateľa aj predmet e-mailu sa však môžu meniť.

Podvodné emaily súčasne odkazujú na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o úvodnú stránku Georgea Slovenskej sporiteľne. Pri pohľade do adresného riadku je však zrejmé, že ide o podvodnú adresu.

Všetky pokusy o podvod banka aktívne preveruje, a ak zistí podozrivé aktivity, podniká kroky na zabránenie vzniku škody.

  • Nevypĺňajte žiadne údaje o platobnej karte ani nezadávajte žiadne SMS kódy na odblokovanie účtu a pod. Naša banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.
  • Neklikajte na linky v e-mailoch, ktorým nedôverujete alebo ich nepoznáte. Prihlasujte sa len z oficiálnej stránky banky, resp. priamo cez adresu https://george.slsp.sk.
  • Vždy si skontrolujte, či má stránka v adresnom riadku symbol zabezpečenia – ikona zámky a protokol https, ako aj adresu. Kliknutím na zámku si zobrazíte bezpečnostný certifikát s informáciami, pre koho je vydaný. Ak sa tam nachádza login.slsp.sk, ste sa na správnej adrese. V prípade, že ikona zámky chýba alebo je certifikát je vydaný pre inú adresu, neprihlasujte sa. Nachádzate sa na falošnej stránke. Nevpisujte a nezadávajte žiadne údaje.
  • V prípade pochybností nevpisujte na stránke žiadne svoje údaje ako sú prihlasovacie meno a heslo.
  • V prípade vyplnenia údajov kontaktujte Klientske centrum. Útočníci môžu zneužiť vaše prihlasovacie meno a heslo do Internetbankingu na vykonanie transakcií.
  • Ak zistíte na účte podozrivé transakcie, okamžite sa skontaktujte s bankou cez Klientske centrum – 0850 111 888 (zo zahraničia +421 2 58 26 81 11), 0915 111 888 (zo zahraničia +421 915 111 888), 0910 111 888 (zo zahraničia +421 910 111 888).

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.slsp.sk/sk/ludia/bezpecnost