ODKLAD SPLÁTOK – O VÁS a zase BEZ VÁS

0 Comments

adresovali sme výhrady prezidentke, premiérovi, parlamentu, ministrom spravodlivosti a financií, ombudsmanke

Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151
Sídlo: Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava
reg. MV SR, č.: VVS/1-900/90-48449
e-mail: zdruzenie.aves@centrum.sk, tel.: 0907 908 869
www.zdruzenieaves.sk

Právna pomoc poškodeným, IČO: 50 951 947
Sídlo: Janka Kráľa 200/12 08271 Lipany
e-mail: janmichnak.mediator@gmail.com, tel.: 0907 637 852

Úrad vlády Slovenskej republiky
adresované
Igor Matovič – predseda vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

VEC: Zákon č. 75/2020 Z. z.
ODKLAD SPLÁCANIA SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROV A HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV ZO
SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLÚV

Vláda sa dohodla s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie na zmenách pri splácaní úverov v súvislosti so šírením koronavírusu. Zákon č. 75/2020 Z. z. účinný od 09.04.2020 prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok. O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby a živnostníci, t.j aj osoby, ktoré požívajú status “SPOTREBITEĽ“.

Povolenie odkladu sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy !!!

Zmluvný vzťah zo spotrebiteľskej zmluvy má však dve zmluvné strany, a to “VERITEĽ a SPOTREBITEĽ“.

Banky majú Slovenskú bankovú asociáciu – SBA a nebankové subjekty Asociáciu poskytovateľov spotrebiteľských úverov – APSÚ.

Najdôležitejším článkom zmluvného vzťahu je však spotrebiteľ, ktorého spotrebiteľské práva sú chránené zákonmi, pričom rešpektovanie a dodržiavanie európskeho spotrebiteľského práva sledujú a na ochranu práv spotrebiteľov dohliadajú združenia, zriadené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Vláda sa “DOHODLA S BANKAMI“ a my sa pýtame, kto sa dohodol so spotrebiteľmi. Na zmenu spotrebiteľskej zmluvy nestačí len schválenie zákona, so zmenou spotrebiteľskej zmluvy musia súhlasiť “OBIDVE ZMLUVNÉ STRANY“, a to aj v čase pandémie koronavírusu COVID-19. Pri súčasnom dominantnom postavení bánk a iných subjektov poskytujúcich úvery a pri stave nedostatočnej spotrebiteľskej finančnej gramotnosti spotrebiteľov, je totiž nepredstaviteľné, že by si spotrebitelia aj uvedomovali svoje konanie a jeho hospodárske dôsledky v prípade využitia možnosti odkladu splátok za týchto podmienok a za podmienok stanovených výlučne bankou alebo iným veriteľom / dodávateľom.

Schválený zákon o odklade splátok je síce pomoc pre spotrebiteľov, ale vychádza v ústrety len bankovému a nebankovému sektoru, avšak je v neprospech spotrebiteľských práv spotrebiteľov. Pri tvorbe tohoto zákona sa totiž pravdepodobne nedopatrením, avšak veríme, že nie nedbanlivosťou, akosi pozabudlo na ochranu práva slabšej strany, ktorá v pozícii rokovacej sily v zmluvnom vzťahu je opäť diskriminovaná.

Rokovanie vlády o odklade splátok, pri ktorých automaticky dochádza k zmene zmluvných podmienok spotrebiteľskej zmluvy ,,len s bankami“ a bez ,,zastúpenia druhej zmluvnej strany – spotrebiteľa“, pri rovnosti zbraní v demokratickom právnom štáte, nemôže požívať právnu ochranu a míňa sa účinkom programového vyhlásenia vlády, že počas svojho vládnutia sa vláda zaväzuje, že zabezpečí ,,dôslednú rovnosť pred zákonom a bude konať tak, aby výrazne zvýšila dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú“.

Finančná gramotnosť slovenských spotrebiteľov v oblasti spotrebiteľskej politiky je na bode 0, stav gramotnosti spotrebiteľov je v katastrofálnom stave, čo využívajú vo svoj prospech práve silné subjekty, t.j. banky a nebankové spoločnosti s právnickým ansáblom.

Rokovanie vlády len s bankami, bez ,,prizvania k rokovaniu združení zriadených na ochranu spotrebiteľa“, a následné schválenie zákona o odklade splátok s automatickou zmenou spotrebiteľských zmlúv, bude mať veľmi vážny dopad na práva spotrebiteľov.

V Bratislave, dňa 19. 04. 2020

Združenie na ochranu práv občana – AVES

Právna pomoc poškodeným