OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151

Sídlo: Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie EÚ“), poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov nasledovné informácie:

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151, Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ a ktorá plní úlohy podľa zákona a podľa Nariadenia EÚ sú: zdruzenie.aves@centrum.sk, 0907908869
 3. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vybavovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa.
 4. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je § 25 zákona č. 250/2007 Z.z. a § 299 Civilný sporový poriadok.
 5. Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu a ktoré sú stanovené osobitnými predpismi uvedenými v bode 4. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú.
 6. Spracúvané osobné údaje sa poskytujú len zmluvnému partnerovi s menom a priezviskom spotrebiteľa.
 7. Prevádzkovateľ neuskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín.
 8. Po skončení účelu spracúvania archivuje prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje len počas doby stanovenej v osobitných predpisoch uvedených v bode 4. Po uplynutí tejto doby osobné údaje neodkladne zlikviduje.
 9. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a pri zistených nedostatkoch má právo a) na opravu osobných údajov, b) na vymazanie osobných údajov, c) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, d) namietať spracúvanie osobných údajov, e) na prenosnosť osobných údajov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 10. Ak právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
 11. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 12. Dotknutá osoba je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje vymedzené osobitnými predpismi uvedenými v bode 4. Dôsledkom neposkytnutia týchto osobných údajov je nemožnosť zahájenia zastupovania.
 13. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 14. Prevádzkovateľ získal osobné údaje od dotknutej osoby.
 15. Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.