O NÁS

Združenie na ochranu práv občana – AVES

ZAMERANIE (ŠPECIALIZÁCIA) ZDRUŽENIA, ROZSAH JEHO ČINNOSTÍ A STRUČNÝ POPIS ČINNOSTÍ:
Združenie na ochranu práv občana – AVES sa zameriava na poskytovanie poradenstva pre spotrebiteľov, mimosúdne riešenie ich sporov a jeho alternatívne formy. Poradenstvo spotrebiteľom poskytuje rôznorodý tím spolupracovníkov a odborníkov z radov ekonómov a právnikov.

ROZSAH ČINOSTI ZDRUŽENIA na ochranu práv občana – AVES:

 • ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov ➢ sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo poskytovateľom služby
 • pomoc pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov, prieskum a hodnotenie ich problémov a miery vymoženia ich práv – zastupovanie v súdnych konaniach
 • analýza najčastejších nedostatkov predajcov a poskytovateľov služieb pri vybavovaní reklamácií a komunikácii so spotrebiteľom a pacientom
 • rozbor aktualizovaného zoznamu nekalých obchodných praktík a neprijateľných zmluvných podmienok
 • monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách
 • podávanie návrhov na začatie konania a uplatňovanie práva byť účastníkom konania na správnom orgáne alebo na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov
 • analýza a využitie existujúcich súdnych rozhodnutí v mimosúdnej praxi
 • zber poznatkov z praxe a iniciovanie zmien legislatívneho procesu v záujme ochrany práv spotrebiteľov
 • vzdelávanie a poskytovanie informácií spotrebiteľom i odbornej verejnosti formou seminárov, workshopov a prezentačných školení
 • prezentácia spotrebiteľských aktivít podnikateľským subjektom s akcentom na plnenie ich zákonných povinností
 • vydávanie spotrebiteľských manuálov, periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, prezentácia výsledkov združenia
 • prevádzkovanie konzultačnej kancelárie, poskytovanie informácií a poradenstva spotrebiteľom
 • spolupráca s občianskymi združeniami, pôsobnosť ktorých je zameraná na ochranu spotrebiteľských a ľudských práv na Slovensku i v zahraničí
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, fyzickými i právnickými osobami založenými vo väzbe na spotrebiteľské práva

SKÚSENOSTI S PRÁCOU V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA:

 • členovia združenia aktívny v oblasti ochrany spotrebiteľa 10 rokov
 • iniciátor mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov
 • mediátor mimosúdneho riešenia sporov
 • poradenstvo a mediácia
 • zástupca spotrebiteľa v súdnom konaní