NOVOPRIJATÉ PRAVIDLÁ UMOŽŇUJÚ SPOTREBITEĽOM V EÚ BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA KOLEKTÍVNE

0 Comments

Novoprijatá legislatíva umožňuje spotrebiteľom kolektívne hájiť svoje práva v mnohých oblastiach. Súdne žaloby v mene poškodených skupín spotrebiteľov je možné podávať v prípade porušenia práv cestujúcich, voči poskytovateľom zdravotnej  starostlivosti, finančných služieb, no aj v prípade porušenia legislatívy na ochranu osobných údajov a zodpovednosti za kvalitu výrobkov.

Je to dobrá správa aj pre obchodníkov, ktorí pravidlá rešpektujú, pretože tí nečestní konečne budú čeliť následkom.

Uzatvorená politická dohoda musí byť ešte formálne schválená Európskym parlamentom a Radou ministrov EÚ. Smernica začne platiť 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EU. Členské štáty potom budú mať 24 mesiacov na transpozíciu smernice do ich národnej legislatívy a ďalších šesť mesiacov na jej prijatie.

Členské štáty by pri implementácii tejto smernice mali dodržať najmä  nasledujúcu  špecifikáciu:

  • Subjektami, ktoré budú oprávnené podávať kolektívne žaloby v mene poškodených spotrebiteľov, by mali byť predovšetkým spotrebiteľské organizácie, pretože práve oni majú najlepšie postavenie na zastupovanie záujmov spotrebiteľov.
  • Členské štáty by mali zaviesť tzv. opt-out spôsob zastupovania (trvalá výnimka z práva EÚ), v rámci ktorého je do procesu automaticky zahrnutý každý spotrebiteľ, ktorý utrpel škodu, a vylúčení zo zastupovania budú len tí spotrebitelia, ktorí o to sami požiadajú.

Niektoré členské krajiny EÚ majú funkčný a relatívne ľahko použiteľný systém kolektívneho uplatňovania práv, ktorý môžu spotrebitelia použiť.  Slovensko zatiaľ nemá spôsob, ako by spotrebitelia mohli spoločne požadovať náhradu škody na súde.