Nekalé obchodné praktiky

0 Comments

Spotrebitelia sú často ovplyvňovaní reklamami a obchodnými ponukami na uzavretie zmluvy. Predávajúci používajú množstvo obchodných praktík, avšak niektoré z nich zákon zakazuje a označuje ich za „nekalé“. Predávajúci sa prostredníctvom týchto praktík snažia negatívnym spôsobom ovplyvniť spotrebiteľa. Takto ovplyvnený spotrebiteľ často urobí rozhodnutie, ktoré by za normálnych okolností neurobil a uzavrie s predávajúcim zmluvný vzťah alebo obchod vo svoj neprospech.

Za nekalé obchodné praktiky podľa Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa považujú

§ 8 – Klamlivé konanie a klamlivé opomenutieSpotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, na základe napr.:

 • nepravdivej informácie, ktorá ho akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu,

 • porovnávacej reklamy, ktorá spôsobí zámenu s akýmkoľvek iným produktom,

 • kódexu správania, k dodržaniu ktorého sa predávajúci zaviazal, ale nedodržiava ho

 • opomenutia (zamlčania) poskytnutia podstatnej informácie o produkte zo strany predajcu,
 • toho, že predávajúci skrýva alebo poskytuje nevhodným, nejasným, nezrozumiteľným, či viacvýznamovým spôsobom podstatné informácie o predávanom produkte.

Za podstatné informácie sa považujú informácie o:

 • hlavných vlastnostiach produktu

 • údajoch o predávajúcom alebo o jeho splnomocnencovi

 • cene alebo o spôsobe výpočtu ceny, ak nie je možné ju určiť vopred

 • dohode o spôsobe platby, podmienkach dodania, vyhotovenia a vybavovania reklamácie

 • možnostiach odstúpenia alebo vypovedania zmluvy

§ 9 – Agresívne obchodné praktikyPri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, berú sa do úvahy:

 • jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania

 • použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania

 • zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolností, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na produkt

 • sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť produkt alebo predávajúceho

 • hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne

Agresívne obchodné praktiky sú hlavne:

 • vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako uzatvorí zmluvu,

 • osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa a vykonávanie vytrvalých žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou,… ignorujúc žiadosť spotrebiteľa o ukončenie kontaktov, okrem prípadov a  odôvodneného účelu vymáhania zmluvného záväzku,

 • zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili, alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované výrobky,

 • nátlak na spotrebiteľa, že ak si nekúpi výrobok alebo službu, bude ohrozené zamestnanie alebo živobytie predávajúceho,

 • vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech.

Súčasťou agresívnych obchodných praktík je aj podvod (§221 Trestného zákona), ktorý charakterizujeme ako cielenú činnosť podnikateľského subjektu, ktorý sa usiluje uvádzať spotrebiteľa do omylu (napr. prebaľovanie mäsových výrobkov a posun dátumu spotreby, pobytové zájazdy, u ktorých je realita podstatne horšia ako zmluvné podmienky)

Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.