MALÉ PÍSMENÁ V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH

0 Comments

Veľkosť písma 1,9 mm v spotrebiteľských zmluvách je povinná od 1.1.2015. Zmluvy napísané malým písmom, ktoré väčšina spotrebiteľov podpisovala bez toho, aby si ich prečítali, sú minulosťou. Takmer pravidlom bolo, že najčastejšie v spotrebiteľských zmluvách sa nachádzali rôzne všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli napísané drobným písmom a spotrebiteľ v rýchlosti uzatvárajúci zmluvu ani nemal reálnu šancu sa s týmito podmienkami dôkladne oboznámiť. Či už bolo cieľom obchodníkov šetrenie papiera, alebo skutočné odradenie spotrebiteľa od detailného čítania drobného textu (skôr to druhé), novela Občianskeho zákonníka schválená dňa 01.04.2014 túto pomerne bežnú prax ukončila.

Táto novela nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2014, pričom účinnosť ustanovenia upravujúceho veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách (§ 1b Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.) nadobudla účinnosť 1. januára 2015. Novela priniesla podstatné zmeny týkajúce sa úpravy spotrebiteľskej zmluvy.

Novela Občianskeho zákonníka ustanovila povinnú minimálnu veľkosť písma používaného v spotrebiteľských zmluvách. Nedodržanie predmetného ustanovenia Občiansky zákonník sankcionuje absolútnou neplatnosťou zmluvy. Spomínané  ustanovenie § 53c Občianskeho zákonníka, znie nasledovne: „Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.“

Samotnú veľkosť písma bližšie upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktoré znie nasledovne: „Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.“