Dňa 01. 11. 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o geoblockingu).

Zákon o geoblockingu:

 • ustanovuje SOI ako orgán dohľadu nad dodržiavaním povinností obchodníka pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami, vrátane online predaja, a
 • určuje Ministerstvo hospodárstva SR ako orgán na pomoc spotrebiteľom v prípade sporu s obchodníkom.

SOI bude kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o geoblockingu):

 • zákaz blokovania alebo obmedzovania prístupu zákazníka k online rozhraniu obchodníka z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo sídla zákazníka,
 • zákaz presmerovania zákazníka z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo sídla zákazníka na verziu online rozhrania obchodníka, ktorá sa líši od online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník pôvodne získať prístup svojím vzhľadom, použitým jazykom alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre zákazníkov s určitou štátnou príslušnosťou, určitým miestom bydliska alebo sídla, pokiaľ zákazník neudelil výslovný súhlas s takýmto presmerovaním,
 • zákaz uplatňovania odlišných všeobecných podmienok prístupu k tovaru alebo službám z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, s miestom bydliska alebo sídla zákazníka, ak zákazník chce:
 1. kúpiť tovar od obchodníka a tento tovar sa buď doručuje na miesto v inom členskom štáte, do ktorého obchodník ponúka doručenie vo všeobecných podmienkach prístupu alebo tento tovar možno vyzdvihnúť na mieste, na ktorom sa zákazník a obchodník dohodli, v členskom štáte, v ktorom obchodník ponúka túto možnosť vo všeobecných podmienkach prístupu,
 2. prijímať elektronicky poskytované služby od obchodníka, ktoré sú iné ako služby, ktorých hlavnou charakteristikou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo iným chráneným predmetom úpravy alebo ich používanie, vrátane predaja diel chránených autorským právom alebo chránených predmetov úpravy v nehmotnej podobe,
 3. prijímať od obchodníka služby iné než elektronicky poskytované služby na fyzickom mieste na území členského štátu, v ktorom obchodník vykonáva svoju činnosť.
 • zákaz uplatňovania rozdielnych podmienok na vykonanie platobnej transakcie z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska alebo sídla zákazníka, miestom platobného účtu, sídlom poskytovateľa platobnej služby alebo miestom vydania platobného prostriedku v Únii, ak:
 1. sa platobná transakcia uskutočňuje prostredníctvom elektronickej transakcie formou úhrady, inkasa alebo pomocou platobného nástroja viazaného na kartu v rámci tej istej značky a kategórie platobnej karty,
 2. sú splnené požiadavky na autentifikáciu zákazníka alebo platby,
 3. platobné transakcie prebiehajú v mene, ktorú obchodník akceptuje.

POZOR!

Zákazníkom na účely nariadenia o geoblockingu je:

 • spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má miesto bydliska v členskom štáte, alebo
 • podnik (podnikateľský subjekt), ktorý má svoje sídlo v členskom štáte, a prijíma službu či nakupuje tovar alebo sa o to usiluje v Únii a výlučne na účely konečného použitia.

Ministerstvo hospodárstva SR je zodpovedné za poskytovanie praktickej pomoci spotrebiteľom (nie podniku) pre prípad sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ktorý vznikne v dôsledku uplatňovania nariadenia o geoblockingu.