Exekúcie po novom

0 Comments


Od 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa určujú
pravidlá pre ukončenie exekúcií začatých pred 1. 4. 2017, tzv. staré exekúcie. Týmto zákonom
sa teda zastavia staré nevymožiteľné exekúcie.KTORÉ EXEKÚCIE SA ZO ZÁKONA ZASTAVIA?


Zákon v zásade predpokladá zastavenie všetkých exekúcií starších ako 5 rokov, a to bez ohľadu
na to, kto je veriteľom.
Výnimky majú len tieto exekúcie:
a) vymoženie pohľadávky na výživnom,
b) uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie,
ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
c) vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ
financovaných z fondov EÚ podľa osobitného predpisu,
d) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ
e) vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia
pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,
f) starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred jej zastavením podľa tohto
zákona dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
g) starú exekúciu, v ktorej je povinný ten, koho úpadok nemôže byť riešený podľa
osobitného predpisu.