Daňové priznanie v roku 2020 – produkt Vám môže znížiť daň

0 Comments

Daňové priznanie v roku 2020 – produkt Vám môže znížiť daň

Pri výpočte celkovej daňovej povinnosti by mali zbystrieť občania využívajúci finančný produkt: Úver pre mladých s daňovým bonusom na zaplatené úroky – uzatvorený od roku 2018 alebo neskôr
Nový systém zvýhodneného financovania úverov pre mladých na Slovensku funguje už druhý rok. Prvýkrát si mohli daňový bonus na zaplatené úroky vo svojom daňovom priznaní uplatniť žiadatelia už v roku 2019.

Ak v deň uzatvorenia zmluvy o úvere splnili žiadatelia viaceré podmienky (výška príjmu, vek, účelu úveru), tak si môžu počas nasledujúcich piatich rokov uplatňovať daňový bonusu na zaplatené úroky. Uplatňovať daňový bonus znamená, že celkovú daň si môžu najbližších 5 rokov znížiť o polovicu zaplatených úrokov na svojom úvere.

Maximálna výška, o ktorú si môžete ročne znížiť daň je 400 EUR, a to aj v prípade, že polovica sumy všetkých uhradených úrokov za celý rok bola u vás vyššia. A ak je vaša celková daňová povinnosť po odpočítaní daňového bonusu na zaplatené úroky záporná, daňový úrad vám vráti preplatok.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2017 dosiahla 954 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 240,20 eura; táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2018.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2018 dosiahla 1 013 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 316,90 eura; táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2019.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len spoludlžník), pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné, aby aj tento spoludlžník splnil podmienku veku, pričom priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže za ustanovených podmienok uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi.